Frends are everything@A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow . William Shakespeare


@A friend is a person with whom I may be sincere. Before him, I may think aloud.Ralph Waldo Emerson@Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find.William Shakespeare


@Friendship is born at that moment when one person says to another, "What! You too? I thought I was the only one!C. S. Lewis

@Friendship is Love without his wings!   Lord Byron


@Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything.
Muhammad Ali


@Friendship often ends in love,  but love in friendship - never.
Charles Caleb Colton

@A true friend stabs you in the front. Oscar Wilde


@The best mirror is an old friend. George Herbert@My best friend is the one who brings out the best in me.
Henry Ford@Friendship without self-interest is one of the rare and beautiful things in life.  Francis Byrnes@Friendship is the only thing in the world concerning the usefulness of which all mankind are agreed. Cicero


@In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.  Martin Luther King Jr.


@Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Benjamin Franklin


@The greatest gift of life is friendship, and I have received it. Hubert H. Humphrey


@The greatest healing therapy is friendship and love. Hubert H. Humphrey


@It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. Ralph Waldo Emerson


@There is nothing on this earth more to be prized than true friendship. Thomas Aquinas


@A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. Jim Morrison


@A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Walter Winchell@Remember that the most valuable antiques are dear old friends. H. Jackson Brown, Jr.


@A friend is what the heart needs all the time. Henry Van Dyke


@True friendship multiplies the good in life and divides its evils. Strive to have friends, for life without friends is like life on a desert island... to find one real friend in a lifetime is good fortune; to keep him is a blessing. Baltasar Gracian


@Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Albert Camus


@A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success! Doug Larson


@A true friend freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably. William Penn


@Share your smile with the world. It's a symbol of friendship and peace. Christie Brinkley@My best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake. Aristotle


Një mik është ai që  e di si je, e kupton se ku ke qenë, pranon atë që ke bërë, dhe akoma  te  lejon të rritesh.
Uilliam Shekspir


Një mik është një person me të cilin unë mund të jem i sinqertë. Para tij, unë mund të mendoj me zë të lartë.
Ralph Waldo EmersonFjalët janë të lehta si era, miq besnikë janë të vështirë për të gjetur.
Uilliam ShekspirMiqësia lind në atë moment kur një person i thotë tjetrit: "Çfarë! Edhe ti? Dhe  unë qe mendoja  se isha i vetmi!"
C. S. Lewis


Miqësia është dashuri pa krahët  e saj!
Lord Byron


Miqësia është gjëja më e vështirë në botë për t'u shpjeguar. Kjo nuk është diçka që ju e mësoni në shkollë. Por në qoftë se ju nuk e keni mësuar kuptimin e miqësisë, ju me të vërtetë nuk keni  mësuar asgjë.
Muhammad AliMiqësia shpesh përfundon në dashuri; por dashuri në miqësi - kurrë.
Charles Caleb Colton


"Nëse ju i gjykoni njerëzit, ju nuk keni kohë t'i doni ata."
 Nënë Tereza


"Një mik i vërtetë të godet përballë."
 Oscar Wilde"Pasqyra më e mirë është një mik i vjetër."
George Herbert"Miku im më i mirë është ai që nxjerr në pah më të mirë time ."
Henry Ford


"Miqësia pa interes  vetjak është një nga gjërat më të rralla dhe më të bukura në jetë."
James Francis Byrnes"Miqësia është e vetmja gjë në botë  per sa i përket  dobis  me  të cilen  i gjithë njerëzimi është pajtuar.
Cicero"Në fund, ne do të mbajme  mend jo fjalët e armiqve tanë, por heshtjen e miqve tanë."
Martin Luther King Jr.


"Tregohu  i ngadalshëm në zgjedhjen e një miku, dhe më i ngadalshëm në ndryshimin e tij ."
Benjamin Franklin

Comments